Milan Stone - SE03

עוביסאטןפולישמאט
6 מ״מxxv
12 מ״מxxv